Hem » Föreningen » Stadgar

Adress

S:T HENRIKS FÖRENING

Hantverkarbacken 2
81162 Sandviken
E-post: info@st-henriks-forening.se

Föreningen upphörde
under december 2021

Viktiga dagar

Idag den 19.05.22 är det:

●Fascinerande växters dag

Antal besökare på hemsidan

056545
Users Today : 43
This Month : 1491
This Year : 10016
Total Users : 56545

Stadgar

Föreningens stadgar

§ 1:

Föreningens namn är S:T Henriks Förening

§ 2:

Syftet Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i att utveckla barn, ungdom och vuxnas förkunskaper om det svenska samhället samt bibelstudier, musik, språkundervisning och underhållning.

§ 3:

Föreningens säte är: Sandvikens kommun

§ 4:

Föreningens organ är; styrelsen, revisorer, och de utskott som beslutas av årsmötet/ styrelsen.

§ 5:

Medlemskap: Medlemskap kan förvärvas av alla som vill verka för föreningens ändamål enligt ovan §2.

§ 6:

Föreningen skall ha ett samarbete med pastoral & ekonomirådet för S:t Pauli Församling, så länge föreningen nyttjar kyrkans lokaler.

§ 7:

Medlemmar godkänns efter muntlig eller skriftlig ansökan av styrelsen som tar emot ansökan och direkt ger besked om ansökans beviljande eller vid eventuellt avslag även om orsaken. I samband med årsmötet presenteras en lista på medlemmarna.

§ 8:

Utträde; Medlemskapet i föreningen gäller per kalenderår. Utträde skall begäras senast 15 december året före utträdet.

§ 9:

Medlemsavgiften; Medlemsavgiften är årlig och fastställs av årsmötet och den betalas senast en månad efter anmälan och den återbetalas ej.

§ 10:

Årsmötet; Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmötet skall avhållas senast före september månads utgång. Extra årsmöte kan avhållas när ½ delar av styrelsen finner eller när ½ delar föreningens medlemmar så påkallar. Kallelse till årsmötet eller extra årsmöte ska ske skriftligen till föreningens medlemmar senast 30 dagar före årsmötesdagen.

§ 11:

Rösträtt vid årsmötet; Alla medlemmar som har betalat medlemskapet för det år, årsmötet gäller har rösträtt. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet, dock minst 3 medlemmar, förutom styrelsens ledamöter. Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisor. Omröstningen och val ska ske öppet, om sluten omröstning inte begärs. För att beslut skall vara giltigt krävs enkel majoritet utom för ärenden som behandlar ändring av stadgar eller föreningens upplösning. Vid lika röstetal har ordförande vid mötet utslagsröst utom i frågan om val då avgörandet sker med hjälp av lottning.

§ 12:

Förslag till ärenden vid årsmöte.
Ärenden skall för att kunna behandlas på årsmötete ha anmälts skriftligt till styrelsen senast 14 dagar i förväg, undantag från detta gäller ärenden som behandlar ändring av stadgar eller föreningens upplösning. Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågar än dem som angetts i kallelsen.

§ 13:

Ärenden på årsmötet

 •  Årsmötet öppnande
 •  Fastställande av röstlängd
 •  Val av ordförande och protokollförare
 • Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll.
 •  Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna.
 • Fastställande av dagordning
 • Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
 •  Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning
 •  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 •  Fastställande årsavgifter
 •  Val av ordförande
 • Val av övriga ordinarie ledamöter
 • Val av suppleanter till styrelsen
 • Val av valberedning
 • Val av revisor
 • Val av personer till olika kommittéer
 •  Övriga frågor
 • Årsmötets avslutande

§ 14:

Styrelse; Styrelsen är när årsmötet ej är samlat föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen skall bestå av 3-5 ledamöter och 1-2 suppleanter. Styrelsen ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år och på så sätt att halva styrelsen väljs varje år. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässigt när över hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 15:

Styrelsens åtliggande m.m.;
Ledningen av föreningens verksamhet tillkommer styrelsen.
Det åligger styrelsen

 • Att verkställa av årsmötet fattade beslut
 • Att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper
 •  Att till årsmötet avge årsredovisning för senast avslutande räkenskapsåret samt förslag till budget för kommande räkenskapsår.
 •  Att besluta om inval respektive uteslutning av medlemmar
 • Styrelsen bemyndigas särskilt att för föreningens räkning köpa, försälja, inteckna och pantsätta föreningens fasta egendom.

§ 16:

Föreningens ledning; Det åligger ordförande att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och leda styrelsens arbete samt att avgöra enklare ärenden, som kan avgöras utan att styrelsen eller arbetsutskottet inkallas. Förenings ledning skall ha ett samarbete med pastoral & ekonomirådet för S:t Pauli Församling, så länge föreningen nyttjar kyrkans lokaler.

§ 17:

Föreningens ledning; Det åligger ordförande att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och leda styrelsens arbete samt att avgöra enklare ärenden, som kan avgöras utan att styrelsen eller arbetsutskottet inkallas.

§ 18:

Räkenskaper; Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.

§ 19:

Revision för granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses en revisor med en suppleant. Revisionsberättelsen ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorn till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 20:

Stadgeändring; Ändring eller tillägg till föreningens stadgar får endast beslutas vid årsmötet eller extra stämman. Ändring av stadgar kan endast ske efter beslut vid två på varandra följande stämmor varav en är årsstämma. Förslag eller ändring av eller tillägg till dessa stadgar får endast behandlas på årsmötet eller extrastämma om det lämnats till styrelsen senast 2 månader före årsmötet. Förslag skall senast 30 dagar före årsmötet skickas ut till samtliga medlemmar och eventuella yttranden skall komma styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. Till kallelsen bifogas förslag jämte eventuellt yttrande. För ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs beslut på årsmötet med en majoritet av minst 2/3 av samtliga angivna röster.

§ 21:

Föreningens upplösning: Förslag om föreningens upplösning skall framställas senast tre månader före det årsmöte det önskas behandlas på. Beslut kan ej tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig. Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det fattas av två på varandra följande årsmöten och stödjas av minst 2/3 av de varderaa årsmötet angivna rösterna. Beslut om föreningens upplösning skall dessa behållna medel överlämnas till den katolska församlingen för att den ska använda medlem till att främja kyrkans verksamhet.

§ 22:

Tolkning av stadgar; Vid frågar om tolkning av dess stadgar gäller styrelsen mening tills frågan avgjorts av årsmötet.

Antagna vid föreningens bildande 2018-07-08 samt ändrade vid årsmötet 2019-06-16

Senaste nytt

Facebook Page Widget

FACEBOOK